Regulamin Klubu Fitness

 1. Korzystający z usług Klubu są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karnetu miesięcznego – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu jest zapoznanie się z regulaminem Klubu, podpisanie formularza – oświadczenia oraz uiszczenie opłaty wpisowej która jest jednocześnie opłatą za kartę klubową.
 2. Klub akceptuje karty członkowskie-partnerskie (Multisport, Benefit, OK System) Osoby korzystające z wymienionych kart są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Wstęp do Klubu jest możliwy tylko za okazaniem karty klubowej bądź karty partnerskiej .Karty te mogą być używane tylko przez właściciela danej karty.
 4. Klient zobowiązany jest udostępnić swoje dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na fotografii celem weryfikacji jego tożsamości podczas korzystania z usług administratora. W przypadku braku zgody z na udostępnienie wizerunku warunkiem skorzystania z usług będzie konieczność każdorazowego okazania dowodu tożsamości.
 5. Karnet Klubowy ważny jest przez 30 dni od czasu wykupienia oferty o ile oferta karnetu nie jest określona innym terminem czasowym lub ilością wejść.
 6. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karnetu powinien być niezwłocznie zgłoszony recepcji Klubu. Koszt wydania nowej karty wynosi 25 zł.
 7. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 8. Osoby korzystające z Klubu fitness oświadczają iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz że uczestniczą w nich na własną odpowiedzialność.
 9. Członek klubu nie może korzystać z Klubu, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby w obiekcie Klubu. W uzasadnionych przypadkach Klub może uzależnić zgodę na wstęp do obiektu Klubu i/lub zawarcie umowy od dostarczenia Klubowi odpowiedniego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego kondycję fizyczną danej osoby i/lub złożenia odpowiedniego oświadczenia przez taką osobę.
 10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe na obiekcie.
 11. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu członek powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez dyrekcję Klubu lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Dyrekcja Klubu zastrzega sobie prawo do poproszenia członka Klubu o opuszczenie obiektu, który w opinii personelu Klubu nie przestrzega tych zasad.
 12. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków; przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków; przychodzenia w stanie nietrzeźwości, wstanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz handlu w/w używkami.
 13. Godziny otwarcia klubu określane są w aktualnej ofercie. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany tych godzin w okresach wakacyjnych i świątecznych.
 14. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji, gdy zamknięcie jest zaplanowane, dyrekcja powiadomi o tym członków z pięciodniowym wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie Klubu, w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na ten temat. Jednocześnie umowa o korzystanie z usług Klubu zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni, w jakich Klub był nieczynny.
 15. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w planie zajęć oraz w cenniku bez konieczności powiadamiania o tym fakcie. Zmiany i informacja będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej klubu.
 16. Klub nie będzie ponosił odpowiedzialności za rzeczy członków Klubu umieszczone poza przeznaczonymi do tego celu szafkami, w szczególności pozostawione w salach ćwiczeniowych.
 17. Za zgubienie kluczyka do szatni klient zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 50 zł.
 18. Dyrekcja Klubu zastrzega sobie prawo odmowy wpisu w poczet członków Klubu, a co za tym idzie do niezawierania umowy w oparciu o Regulamin bez podawania przyczyny.
 19. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonanych na terenie klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta. W razie wykorzystania wizerunku Klienta, co będzie w jakikolwiek sposób naruszał o prywatność Klienta i Klient zgłosi ten fakt dyrekcji klubu wówczas klub zobowiązuje się do wycofania zdjęcia, reklamy w najszybszym możliwym terminie. Wszelkie materiały drukowane z wykorzystaniem zdjęć klubu maja zawsze charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie celach informacyjnych o Klubie. Wykorzystywanie przez osoby trzecie bez zgodny dyrekcji zdjęć klubu jest zabronione.
 20. W zakresie nie uregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.